آماده سازی باغ شهر در سایت 15 هکتاری در فاز اول به انجام رسید.

توضیحات پروژه