کلیه آماده سازی تعداد 504 واحد افتتاحی مسکن مهر به انجام رسید.

توضیحات پروژه