علیداد صفی پور

مدیر مالی و اداری

شماره تماس: 06133915155
ایمیل سازمانی: a.safipour@ntdc.ir

یونس اکبری

سرپرست معاونت مسکن و شهرسازی

شماره تماس: 06133915155
ایمیل سازمانی: y.akbari@ntdc.ir

علی ترابی

سرپرست حراست

شماره تماس: 09168078845
ایمیل سازمانی: a.torabi@ntdc.ir

هادی شحیطاوی

سرپرست اداره مسکن و شهرسازی و ترافیک

شماره تماس: 09166159468
ایمیل سازمانی: h.sheyhtavi@ntdc.ir