آقای شاکر ناصری

سرپرست معاونت مالی و اداری و پشتیبانی

آقای شاکر ناصری ، سرپرست معاونت مالی و اداری و پشتیبانی شرکت می باشد.

شماره تماس:   33915155 داخلی 125            ایمیل سازمانی: sh.naseri@ntdc.ir

ساعات مراجعه :  تمامی ایام هفته به جز ایام تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 14 بعدازظهر می باشد .

مشاهده پروفایل

آقای مهندس یونس اکبری 

معاونت مسکن و شهرسازی 

آقای مهندس یونس اکبری ، معاونت مسکن و شهرسازی شرکت می باشد .

شماره تماس:   33915155 داخلی 104            ایمیل سازمانی: y.akbari@ntdc.ir 

ساعات مراجعه :  ایام یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر می باشد .

مشاهده پروفایل