مهندس علیرضا شربت دار

سرپرست شرکت عمران شهرجدیدرامین

آقای مهندس علیرضا شربت دار ، سرپرست شرکت عمران شهر جدید رامین است.

شماره تماس: 33915155-061

مشاهده پروفایل

مهندس سامان اسدی

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس سامان اسدی ، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدیدرامین است.

شماره تماس: 33915389-061

مشاهده پروفایل

مهندس محمدحسین عبدالکریمی

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس محمدحسین عبدالکریمی ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدیدرامین است .

شماره تماس: 33915389-061

مشاهده پروفایل