مهندس سامان اسدی 

مدیرعامل

آقای مهندس سامان اسدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین است.

شماره تماس: 33915155-061

مشاهده پروفایل

آقای مهندس سعید رکابی

عضو هیات مدیره

آقای مهندس سعید رکابی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین است.

شماره تماس: 33915389-061

مشاهده پروفایل

محمد حسین عبدالکریمی

عضو هیات مدیره

آقای محمد حسین عبدالکریمی ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین است.

شماره تماس: 09161185410

مشاهده پروفایل