مهندس علیرضا شربت دار

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدرامین

آقای مهندس علیرضا شربت دار ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامین است.

شماره تماس: 33915155-061            ایمیل سازمانی: a.sharbatdar@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مهندس شاکر ناصری

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس شاکر ناصری ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدیدرامین است.

شماره تماس: 33915389-061           ایمیل سازمانی: sh.naseri@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

دکتر محمد مروی

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر محمد مروی ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدیدرامین است .

شماره تماس: 33915389-061            ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل