Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان مزایده 20 قطعه زمین شرکت عمران شهر جدید رامین
آگهی در محدوده شهر جدید رامین
عنوان روزنامه روزنامه طلوع خوزستان – روزنامه سراسری  شهر مردم
تاریخ انتشار 1399/08/07- 1399/08/6
آخرین مهلت 1399/09/01

فراخوان فروش عمومی به شماره 2099001370000001 در شهر جدید رامین

شرکت عمران شهر جدید رامین با استناد گزارش هیات کارشناسی به شماره نامه 2958/759 مورخ 22/06/99 و صورت جلسه کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی به شماره 1074/1/99/ص مورخ 30/06/99 تعداد 20 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم در شهر جدید رامین را  از طریق فراخوان عمومی واگذار می نماید . کلیه شرکت کنندگان می توانند اطلاعات لازم را از روزنامه طلوع خوزستان و روزنامه سراسری شهر مردم بدست آورند و  از طریق سامانه www.setadiran.ir اقدام به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود نمایند .