بازدید عضو هیئت مدیر و ریاست حراست شرکت مادر از شهر رامین

در روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه هیئتی متشکل از دکتر صادق اکبری عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مهندس رضا سمیعی سرپرست حراست شرکت مادر تخصصی و همراهان از شهر جدید رامین بازدید نموده و در جلسه ای در شرکت عمران شهر جدید رامین، در جریان توسعه شهر قرار گرفته و به برسی [...]