توزیع و نصب تابلوهای راهنما و پرسنلی

در راستای انجام دستورالعمل ها و با توجه به نیاز مجموعه اداری به تابلوهای راهنمای اتاق(تابلو‌های سر درب) و تابلوهای رومیزی (تابلوهای پرسنلی)، این تابلوها توسط واحد روابط عمومی طراحی، توزیع و نصب شد. مهر ۱۴۰۰ روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید رامین